AYDINLATMA METNİ

Gizliliğinize saygı duyuyor ve kendimizi onu korumakla sorumlu kılıyoruz. Bu sebeple sizler için,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını bilmenize imkân saplayacak bu Aydınlatma Metnini hazırladık.

Limitsiz Eğitim Koçluk ve Danışmanlık LTD ŞTİ (“Limitsiz Koçluk”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün gereken tüm güvenlik tedbirlerini alma gayreti içindeyiz. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında şirketimiz bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” kapsamındaki açıklamalara “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” iniz de dahildir.

Kişisel verileriniz, Limitsiz Koçluk ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Limitsiz Koçluk’a ait ve/veya bağlı internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Limitsiz Koçluk ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Limitsiz Koçluk Kişisel Verilerinizi, hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimizin gelişmesinden sizleri bilgilendirmeye devam etmek, hizmetlerimizi iyileştirmek ve tanıtmak, ticari faaliyetimizi eksiksiz ve titizlikle yürütmek amacıyla toplar ve işler.

Bu temel amaçlara yönelik olarak Limitsiz Koçluk olarak kişisel verileriniz;

 • Müşteri portföyümüzü yönetmek,
 • Limitsiz Koçluk hizmetleri ve gelişmeleri, hizmet programları ve faaliyetleri kapsamında her türlü iletişim aracını kullanarak iletişim kurmak,
 • Web sitesi ziyaretçilerimizi ve kullanıcılarımızı arşivlemek ve analiz etmek,
 • Sosyal medya hesaplarımız dâhil olmak üzere dijital her türlü uygulamayı geliştirmek ve yönetmek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama, yedekleme ve arşivleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı tüm hak ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari mercilerden talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • KVKK’da belirtilen tüm diğer amaçlar
 • Limitsiz Koçluk’da ve Limitsiz Koçluk’un sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Limitsiz Koçluk ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Limitsiz Koçluk ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Limitsiz Koçluk iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. Limitsiz Koçluk altında işlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, yukarıda anlatılan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Veri işleme süresine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Limitsiz Koçluk’un tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 1. KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Limitsiz Koçluk’a başvurarak, kişisel verilerinizin;
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 1. Başvurular, Limitsiz Koçluk’a ait ‘https://www.limitsizkocluk.com/veri-sahibi-basvuru-formu/‘ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Limitsiz Koçluk adresine kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Refik Osman Top Sok 8/5 Vişnezade Beşiktaş” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Limitsiz Koçluk web sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Limitsiz Koçluk tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla  iletebilirsiniz.

Limitsiz Koçluk’a ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

 1. İletişim Bilgileri

Limitsiz Eğitim Koçluk ve Danışmanlık LTD ŞTİ

Adres: Refik Osman Top Sok 8/5 Vişnezade Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0532 6777805

e-mail: limitsiz@limitsizkocluk.com